(Romanian translation follows)

zac

Martin Luther reminded those who felt that the body was the cause of sin, that the Lord Jesus had a body on earth, but was yet sinless, whereas the devil who has no body, is full of sin.” (SEX, LOVE & MARRIAGE, Zac Poonen)

What? Wait a moment right there. “Jesus had a body on earth”? Did I read correctly? What about the Resurrection body? The apostles witnessed the ascension of Jesus embodied. And what a body. He ate with them fish and bread. He said that He is not a ghost, He is embodied, a body of flesh and bones. The Resurrection body. If Jesus had a body while on earth, what on earth happened with the body when Jesus left the earth? Did His body dissipated in the stratosphere? Was it discarded as a worn out garment on a nearby planet, or the Moon? Was it carefully placed in a cosmic wardrobe, to be worn again at the Second Coming? Does it matter that Jesus ascended embodied? Does it matter for our salvation what’s happening with that body? And again, what does it mean that Jesus had a body on earth? Was it a single same body before and after the Resurrection? The body before Resurrection was the same as the body after Resurrection? Is there some continuity? Is there some discontinuity? It seems that there is continuity because Thomas was invited to put his hand in the marks of the Crucifixion. There may have been some discontinuity also, and theologians could tell us what was the discontinuity. One of the discontinuities might have been that the Resurrection body does not and cannot die because it is clothed with imperishableness and immortality (1 Cor 15:54).

And what about the phrase “had a body”? What is the relationship between the Person Jesus Christ, God Man Incarnate, with his own body? Did He possessed a body like a Mississippi slave owner possessed a nigger? Did He possessed a body just like I would possess a pencil or a sledgehammer? Was His body a useful tool to own while walking with the mortals, or is His body an integral part of His Person? Was Jesus Christ, God Man Incarnate, The Divine Son of God, a spirit, with a body in possession? Was and is He fully human or not? Did he have a fully human nature, including the bodily aspect? Is this Being fully God and fully Man, including the body? Could He save the human race if he was not fully God? Could he save the human race if he was not fully human? Could He save the human race if He is the second Person of the Trinity, a spirit, with just a temporary bodily dwelling that He would have abandon on Mars once the mission was accomplished? Again, is the risen Jesus Christ God Man Incarnate fully man, having a complete human nature, including the bodily aspect of humanity? If the answer is a resounding yes, when and how do we confess in words and deeds, in worship and living that we truly and unambiguously believe as such about Jesus Christ God Man Incarnate? And if it was not for a theology course from a prematurely retired professor, how would the average Baptist would find out such a minor theological detail as it happens to be the very nature of our beloved God, Christ Jesus, which we worship every Sunday, and indeed, every day?

Do we really really believe in the Incarnation of the Son of God or are we just faking if on Christmas?

Disclaimer: I cannot be sure that Zac Poonen is quoting the exact words of Martin Luther. I am completely unfamiliar with Luther’s writings, and I have some doubts that he would have spoken about Christ body only at past tense. If the body of Christ was just a temporary dwelling so that He could make some carpentry and then die on a cross, the bodily Resurrection has no meaning. He did not rose from the dead as spirit but as fully God and fully Man, embodied. Glorified body, but His burial body, not another body. To speak about the body of Christ at past tense is to completely ignore the Resurrection and the Ascension into heaven. It is to deny that our own resurrection is possible.


„Martin Luther le-a reamintit celor care credeau că trupul este cauza păcatului că Domnul Isus a avut un trup pe pământ, dar cu toate acestea a fost fără păcat, în timp ce diavolul, care nu are trup, este plin de păcat.” (SEX, LOVE & MARRIAGE, Zac Poonen)

Ce? Stai puţin chiar aici. „Isus a avut un trup pe Pământ”? Am citit corect? Cum rămâne cu trupul învierii? Apostolii au fost martori la înălţarea la cer în trup a lui Isus. Şi ce mai trup. El a mâncat cu ei peşte şi pâine. Le-a spus că nu este un duh, este întrupat, un trup de carne şi oase. Trupul învierii. Dacă Isus a avut un trup pe pământ, ce s-a întâmplat cu trupul când Isus a plecat de pe pământ? Trupul său s-a disipat în stratosferă? A fost lepădat că o haină purtată pe o planetă vecină, sau pe Lună? A fost pus cu grijă într-un dulap cosmic, să fie purtat din nou la A Două Venire? Contează că Isus s-a ridicat la cer în trup? Contează pentru mântuirea noastră ce se întâmplă cu acel trup? Şi iarăşi, ce înseamnă că Isus a avut un trup pe pământ? A fost un acelaşi trup înainte şi după înviere? Trupul de dinainte de înviere a fost acelaşi cu trupul de după înviere? Există vreo continuitate? Există vreo discontinuitate? Se pare că există continuitate pentru că Toma a fost invitat să-şi pună degetul în semnele Crucificării. Se poate să fi existat şi ceva discontinuitate, şi teologii ne-ar putea spune care a fost acea discontinuitate. Una din discontinuităţi ar putea fi aceea că trupul înviat nu poate să moară pentru că este îmbrăcat în nestricăciune şi nemurire (1 Cor 15:54).

Şi cum rămâne cu frază „a avut un trup„? Care este relaţia între Persoana Isus Cristos, Dumnezeu Om Întrupat, cu trupul Său? A posedat un trup precum un stăpân de sclavi din Mississippi poseda un negru? A posedat un trup precum eu posed un creion sau un baros? A fost trupul Lui o unealtă utilă pentru a fi folosită cât timp a umblat printre muritori, sau este trupul său o parte integrantă din Persoana Sa? A fost Isus Cristos, Dumnezeu Om Întrupat, Dumnezeiescul Fiu al lui Dumnezeu, un duh cu un trup în posesie? A fost şi este El om adevărat sau nu? A avut şi are o natură umană întreagă, inclusiv aspectul trupesc? Este această Persoană Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, inclusiv trupul? Ar putut salva rasa umană dacă nu ar fi pe deplin Dumnezeu? Ar putea salva rasa umană dacă nu ar fi pe deplin uman? Ar fi putut salva rasa umană dacă este A Două Persoană a Trinităţii, un duh, cu un adăpost temporar trupesc pe care l-ar fi abandonat pe Marte odată ce misiunea a fost îndeplinită? Iarăşi, este înviatul Isus Cristos Dumnezeu Om Întrupat om adevărat, având o natură umană întreagă, inclusiv aspectul trupesc al umanităţii? Dacă răspunsul este un da răsunător, când şi cum mărturisim în cuvinte şi fapte, în închinare şi viaţă căci cu adevărat şi fără ambiguitate credem aşa despre Isus Cristos Dumnezeu Om Întrupat? Şi dacă nu ar fi fost un curs de teologie al unui profesor retras prematur, cum ar fi aflat baptistul de rând un detaliu aşa de minor cum se întâmplă să fie chiar natura Dumnezeului nostru preaiubit, Isus Cristos, căruia ne închinăm în fiecare Duminică, şi, cu adevărat, în fiecare zi?

Chiar credem cu adevărat în Întruparea Fiului lui Dumnezeu sau doar ne prefacem de Crăciun?

Disclaimer: Nu pot fi sigur că Zac Poonen citează cuvintele exacte a lui Martin Luther. Sunt complet nefamiliar cu scrierile lui Luther şi am unele dubii că ar fi vorbit despre trupul lui Isus doar la timpul trecut. Dacă trupul lui Cristos a fost doar un adăpost temporar cu ajutorul căruia să facă nişte tâmplărie şi apoi să moară pe o cruce, învierea în trup nu are semnificaţie. Cristos nu a înviat din morţi ca spirit, ca duh, ci ca Dumnezeu întreg şi ca Om întreg, întrupat. Cu trup glorificat, dar cu trupul înhumării, nu cu alt trup. Să vorbim despre trupul lui Cristos doar la timpul trecut înseamnă să negăm complet Învierea şi Înălţarea la cer. Înseamnă să negăm că propria noastră înviere este posibilă.